Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Senest revideret marts 2022

1. Aftalegrundlag

1.1.Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder disse salgs- og leveringbetingelser (”Betingelserne”) anvendelse for alle Tina Lykkegaard ApS’ (”Tina Lykkegaard”) tilbud, salg og leveringer til erhvervskunder.

1.2.I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i Betingelserne og en skriftlig aftale indgået mellem Tina Lykkegaard og en kunde, har den skriftlige aftale forrang. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Tina Lykkegaard udgør ikke en del af aftalegrundlaget, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

2. Priser

2.1.Prisen for produkter følger Tina Lykkegaards gældende priser, der fremgår af Tina Lykkegaards hjemmeside: www.tinalykkegaard.dk på det tidspunkt, hvor Tina Lykkegaard bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

2.2.Alle priser angives i danske kroner (kr.) eksklusiv moms som anført i fakturaen. Prisen inkluderer ikke omkostninger relateret til fragt, transport, montering eller forsikring, medmindre dette er udtrykkeligt anført i fakturaen.

2.3.Det er kundens ansvar at indberette og betale alle gældende skatter og afgifter. J.nr: . 44973/CG/CHM Dok ID: 5 Tina Lykkegaard ApS Bakken 5 7120 Vejle Øst CVR: 41493356 2

2.4.Såfremt det er aftalt, at handel skal foregå med en anden valuta end danske kroner (kr.), forbeholder Tina Lykkegaard sig retten til at foretage prisændringer, som resultat af en ændring i valutakurser fra tidspunktet fra afgivelsen af tilbuddet og indtil betaling.

3. Salgsmateriale

3.1.Information og data anført i Tina Lykkegaards generelle salgsmateriale, inklusiv hjemmeside, tegninger, beskrivelser, tekniske dokumenter og lignende, kan på ingen måde opfattes som indeholdende garantier, hverken direkte eller indirekte, og er kun bindende i det omfang, at en skriftlig aftale henviser til sådanne informationer og data.

4. Ordrebekræftelse

4.1.Medmindre andet er skriftligt aftalt, er en ordre først accepteret ved modtagelse at en ordrebekræftelse fra Tina Lykkegaard.

4.2.Ved Tina Lykkegaards ordrebekræftelse kan der ikke efter denne dato foretages ændringer i den afgivne ordre.

5. Betaling

5.1.Betingelserne for betaling angives i fakturaen. Det påhviler kunden at betale egne bankgebyrer og overførselsgebyrer.

5.2.Fakturaen forfalder til betaling netto 14 dage fra udstedelsen af fakturaen, medmindre andre betalingsfrister er angivet i fakturaen. '

5.3.Efter forfaldsdagen tilskrives månedligt rente med 1 % af det forfaldne beløb pr. måned, sammen med øvrige omkostninger forbundet med den forsinkede betaling.

5.4.Kunden har ikke adgang til nogen form for modregning i købsprisen, medmindre Tina Lykkegaard skriftligt har godkendt en sådan modregning. Tina Lykkegaard ApS Bakken 5 7120 Vejle Øst CVR: 41493356 3

5.5.Hvis, efter Tina Lykkegaards opfattelse, kundens betalingsevne (sandsynligvis) vil blive betydeligt reduceret efter kundens ordreafgivelse, er Tina Lykkegaard berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse eller deponering af købsprisen, som betingelse for udførelse af ordren.

5.6.Tina Lykkegaard er berettiget til at suspendere fremtidige leveringer til kunden, indtil denne har ydet fuld betaling af alle udestående beløb.

6. Ejendomsforbehold

6.1.Alle solgte produkter forbliver Tina Lykkegaards ejendom, indtil leverancen er betalt fuldt ud.

7. Immaterielle rettigheder

7.1.Medmindre andet fremgår, er Tina Lykkegaard ejer af alle immaterielle rettigheder til Tina Lykkegaards produkter, emballage, og varemærker samt alt markedsføringsmateriale, herunder billeder og tekst, som offentliggøres på Tina Lykkegaards hjemmeside: www.tinalykkegaard.dk.

7.2.Kunden må alene bruge markedsføringsmateriale fra Tina Lykkegaards hjemmeside efter skriftlig aftale med Tina Lykkegaard.

7.2.1. Hvis kunden, efter Tina Lykkegaards opfattelse, anvender markedsføringsmateriale fra Tina Lykkegaards hjemmeside på en måde, som er uhensigtsmæssig eller skadelig for Tina Lykkegaards produkter og brand, kan Tina Lykkegaard kræve denne brug standset inden for 5 hverdage fra påkravet er kommet frem til kunden. Standses brugen ikke inden for fristen, har Tina Lykkegaard ret til at opsige samarbejdet uden varsel. Tina Lykkegaard ApS Bakken 5 7120 Vejle Øst CVR: 41493356 4

8. Levering

8.1.Aftalte leveringsbestemmelser fortolkes i overensstemmelse med de INCOTERMS, som er gældende på tidspunktet for aftalen indgåelse.

8.2.Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ”Ex Works” (EXW).

8.3.Tina Lykkegaard forbeholder sig retten til at levere helt eller delvist.

9. Ansvar for forsinkelse

9.1. Levering inden for 10 dage efter den aftalte dato for levering er ikke at betragte som forsinkelse.

9.2.Tina Lykkegaard er ikke ansvarlig over for kunden eller tredjepart for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab som følge af forsinkelse.

9.3.Tina Lykkegaard er endvidere ikke ansvarlig for en forsinkelse, medmindre forsinkelses skyldes forsømmelse af Tina Lykkegaard, eller en tredjepart, som Tina Lykkegaard er ansvarlig for.

10. Ansvar for mangler og ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Ved levering og førend produkterne anvendes, er kunden forpligtet til at foretage en sædvanlig undersøgelse af de leverede produkter.

10.2 Kunden er ikke berettiget til at påberåbe sig mangler, såfremt sådanne ikke skriftligt gøres gældende overfor Tina Lykkegaard, senest 7 dage fra tidspunktet, hvor manglen opdages af kunden eller burde have været opdaget.

10.3 Mangler i form af brudte emballage, dispensere eller lignende kan kun gøres gældende, såfremt der medsendes billeddokumentation, når manglen påberåbes, jf. pkt.

10.2. Tina Lykkegaard ApS Bakken 5 7120 Vejle Øst CVR: 41493356 5

10.4 Tina Lykkegaard er berettiget til at afhjælpe enhver mangel, herunder ved omlevering, inden for rimelig tid. Kunden kan ikke påberåbe sig et krav, uden at have tilbudt Tina Lykkegaard at afhjælpe manglen først.

10.5 I tilfælde af at afhjælpning eller omlevering, efter Tina Lykkegaards opfattelse, ikke er mulig, forbeholder Tina Lykkegaard sig retten til at give en forholdsmæssig reduktion i købsprisen, eller tilbagetage defekte produkter, mod en forholdsmæssig tilbagebetaling af købesummen til fuld og endelig afgørelse af kundens krav.

10.6 Tina Lykkegaards ansvar for mangler bortfalder 12 måneder efter levering er foretaget.

10.7 Tina Lykkegaard er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som følge af mangler ved de leverede produkter.

10.8 Tina Lykkegaards ansvar for mangler gælder ikke for mangler, som følger af forkert opbevaring, fejlanvendelse, eller hvis der er tale om et tilfælde omfattet af force majeure.

10.9 Uanset det ovenfor anførte, kan Tina Lykkegaards ansvar overfor kunden ved erstatning og kompensation i intet tilfælde overstige købsprisen for den/de pågældende leveringer/defekte produkter.

11.Anvendelse og ændring af leverede produkter

11.1. Tina Lykkegaard er ikke forpligtet til at foretage afhjælpning eller at kompensere kunden, såfremt manglerne ved de leverede produkter skyldes kundens fejlanvendelse, eller anden anvendelse i strid med de af Tina Lykkegaard anviste forskrifter. Tina Lykkegaard ApS Bakken 5 7120 Vejle Øst CVR: 41493356 6

12.Opsigelse af samarbejde

12.1. Såfremt der mellem parterne indgås et løbende aftaleforhold med flere planlagte leveringer, skal hver part have adgang til at opsige aftalen med en måneds varsel fra den dato, hvor opsigelsen er kommet frem til den anden part.

12.2. Opsigelse af et løbende aftaleforhold skal ske skriftligt.

13.Tilbagekøbsret

13.1. Tina Lykkegaard har ret til at tilbagekøbe produkter til kundens indkøbspris, som kunden pga. ændrede forhold ikke kan eller vil videresælge.

13.2. Tina Lykkegaard har endvidere ret til at tilbagekøbe produkter til kundens indkøbspris ved sin egen eller kundens opsigelse af et løbende aftaleforhold.

14.Produktansvar

14.1. Tina Lykkegaard er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige bestemmelser i Produktansvarsloven.

14.2. Tina Lykkegaard er endvidere alene ansvarlig for personskade, hvis det bevises at sådan skade var en følge af uagtsomhed eller forsømmelse af Tina Lykkegaard, eller en tredjepart for hvem Tina Lykkegaard er ansvarlig.

14.3. Tina Lykkegaard er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som følge af mangler ved de leverede produkter.

14.4. I tilfælde af at et krav om produktansvar pålægges Tina Lykkegaard i relation til tredjemand, er kunden forpligtet til at friholde og godtgøre Tina Lykkegaard, i det omfang at ansvaret skyldes kundens uagtsomhed, handling eller undladelse. Tina Lykkegaard ApS Bakken 5 7120 Vejle Øst CVR: 41493356 7

14.5. Kunden er forpligtet til at acceptere samme værneting og lovvalg som Tina Lykkegaard i tilfælde af sagsanlæg vedrørende produktansvar.

14.6. I tilfælde af at en tredjepart fremsætter et krav om produktansvar mod en af parterne, skal vedkommende part, uden yderligere ophold give den anden part besked om dette.

15.Force majeure

15.1. Uanset det ovenfor anførte er Tina Lykkegaard ikke ansvarlig for forsinkelser og misligholdelse, helt eller delvist, som er en følge af en force majeure begivenhed, herunder krig, civil ulydighed, epidemier/pandemier, strejke, lockout, blokade, eksportforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, knaphed af ressourcer, brand, hærværk, tyveri, terrorhandlinger, eller lignende omstændigheder, som er udenfor Tina Lykkegaards kontrol.

15.2. Tina Lykkegaard er desuden ikke ansvarlig for forsinkelser og misligholdelse, helt eller delvist, som skyldes uforholdsmæssige prisstigninger, som er udenfor Tina Lykkegaards kontrol.

15.3. Tina Lykkegaard vil informere kunden om sådanne omstændigheder hurtigst muligt.

15.4. Enhver part kan, uden yderligere ansvar, opsige aftalen, når opfyldelse har været umuliggjort i mere end 3 måneder grundet force majeure.

16.Lovvalg og værneting

16.1. Enhver tvist som måtte opstå imellem parterne, skal afgøres ved anvendelse af dansk ret ved Retten i Kolding som værneting. Den International Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Tina Lykkegaard ApS Bakken 5 7120 Vejle Øst CVR: 41493356 8